la Comunidad Autónoma.
Enllaç acord GOV/24/2018, de 26 de juny, de nomenament del senyor Albert Civit i Fons com a director de l'Institut Català del Sòl.
Enllaç Resolución de 26 de julio de 2018, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades.Enllaç 13, 14, 15, 17 auto pokemon i 18 Abril dogc - decret 32/2017, d'11 d'abril, de modificació del Decret 49/2008, d'11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França.Enllaç anunci de correcció d'errades a l'Anunci de publicació de la llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme (1938-1978 publicat al dogc núm.Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial.Enllaç - edicte de 20 de febrer de 2017, d'informació pública de la proposta de liquidació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, quadrienni.Enllaç resoluciÓ EMC/344/2018, de 28 de febrer, per la qual s'estableix el calendari d'activitats firals de Catalunya de l'any 2018.Enllaç 22 d'agost dogc resoluciÓ ENS/2049/2017, de 28 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs.Enllaç - resoluciÓ CLT/747/2017, de 31 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura (ref.
Enllaç resoluciÓ PRE/2603/2017, de 28 d'octubre, de cessament de la senyora Sònia Potau Vallverdú com a personal eventual del Departament de la Presidència.
Enllaç recurs D'inconstitucionalitat núm., contra la Llei del Parlament de Catalunya 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.
Enllaç resoluciÓ PRE/2598/2017, de 28 d'octubre, de cessament del senyor Salvador Grifell Hernández com a personal eventual del Departament de la Presidència.
Enllaç decret 96/2017, d'11 de juliol, de nomenament del senyor Pau Villòria i Sistach com a secretari general del Departament d'Empresa i Coneixement.
Enllaç 15 Juny dogc - decret 60/2017, de 13 de juny, pel qual es modifica el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics aprovat pel Decret 129/2012, de 9 d'octubre.
Enllaç 27 Gener dogc - edicte de 17 de gener de 2017, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.Enllaç decret 170/2017, de 27 d'octubre, de cessament de la senyora Teresa Masjuan i Mateu com a directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.ResoluciÓ VEH/1104/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Anna Teixidó Audet com a cap del Gabinet de Relacions casino regina show lounge age limit Externes i Protocol.Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod Stadium.Enllaç decret 18/2018, de 2 de juny, de cessament de la senyora Patrícia Gomà i Pons com a secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia del Departament de Justícia.Enllaç abril 2017 29 Abril BOE - Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el Programa de Activación para el Empleo.Enllaç 30 Octubre dogc ordre TSF/190/2018, de 25 d'octubre, per la qual es garanteix el servei essencial de transport de viatgers per ferrocarril a Catalunya (serveis de rodalies i regionals) que presta l'empresa Grupo Renfe.Enllaç dogc acord GOV/4/2018, de 12 de juny, pel qual s'adopten diverses mesures en relació amb el Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM - diplocat).Enllaç 5 Abril BOE Resolución de 4 de abril de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por.Enllaç Real Decreto 400/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don José Javier Castrodeza Sanz como Secretario General de Sanidad y Consumo.Sentencia 62/2018, de 7 de junio de 2018.Enllaç resoluciÓ PRE/2252/2018, de 3 d'octubre, de nomenament del senyor Joan Ramon Casals Mata com a personal eventual del Departament de la Presidència.